header
header

Okręgowa stacja kontroli pojazdów GA/001

TOS Gdynia Sp. z o.o.

Gdynia, ul. Hutnicza 7b

header    58 623 15 11    58 623 41 33

Pon-Pt: 7:00 - 21:00    Sob: 7:00 - 14:00

O firmie Oferta Cennik Informacje Dane osobowe Dojazd

Urzędowy cennik badań technicznych pojazdów (na podst. Dz. U. Nr 223 poz. 2261 z 2004 roku z późn. zm.)


  1. Za przeprowadzenie badań technicznych pobiera się opłaty w wysokości określonej w tabeli opłat za badania techniczne pojazdów.
  2. Całkowita opłata za przeprowadzone badanie techniczne, z zastrzeżeniem ust. 3, stanowi sumę opłat za przeprowadzone badanie techniczne pojazdu i wykonane czynności określone w tabeli, o której mowa w ust. 1.
  3. W przypadku wykonania okresowego badania technicznego łącznie z dodatkowym badaniem technicznym, w zakresie którego wykonuje się zakres okresowego badania, opłatę za okresowe badanie techniczne pobiera się jednorazowo.

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW

Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł
(brutto)
1Okresowe badanie techniczne:
1.1motocykl, ciągnik rolniczy62
1.2samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 198
1.3samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.153
1.4samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy176
1.5autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą199
1.6przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.40
1.7przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.50
1.8przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.70
1.9przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.78
1.10przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.163
1.11przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.177
1.15pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)63
1.22motorower50
1.23pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej62
2Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1skuteczności i równomierności działania hamulców20
2.4ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania14
2.5połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu20
2.6toksyczności spalin14
2.7poziomu hałasu20
2.8geometrii kół jednej osi36
2.9działania amortyzatorów jednej osi14
2.10wszystkich innych usterek łącznie20
4Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 420
4.2po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)94
4.3dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym51
5Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 320
5.2po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)94
6Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.2który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)42
6.3który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)50
6.4który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)85
6.5autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)126
6.6do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)48
6.7w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym82
6.8o którym mowa w art. 81 ust.11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym [po naprawie wynikającej ze szkody istotnej – ubezpieczyciel]50
6.9skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu
w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji60
jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska94
6.10w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego94
6.11pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym [VAT/PIT/CIT]50
6.12dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego120
6.13o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (za każde stanowisko kierującego) [blokada alkoholowa]50
7Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 135
7.2czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 421
7.3czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 448
7.4czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 441
7.5czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 441
7.6wykonanie numeru nadwozia49
7.7wykonanie numeru silnika49
7.8wykonanie tabliczki i jej umieszczenie36
7.9sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych82
 
odczyt wskazań drogomierza50

1 W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: przystosowany do ciągnięcia przyczepy lub HAK nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.

3 W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.

4 Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.

Uwaga:
Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. - masa własna pojazdu,
d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.
header
header