header
header

Okręgowa stacja kontroli pojazdów GA/001

TOS Gdynia Sp. z o.o.

Gdynia, ul. Hutnicza 7b

header    58 623 15 11    58 623 41 33

Pon-Pt: 7:00 - 21:00    Sob: 7:00 - 14:00

O firmie Oferta Cennik Informacje Dane osobowe Dojazd

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH przez TOS GDYNIA Sp. z o.o.


Niniejsza informacja została sporządzona w związku z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TOS GDYNIA Sp. z o.o. z siedzibą w 81-061 Gdynia ul. Hutniczej 7B, tel.: 586231511.
 2. Dane osobowe przetwarzamy w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO),
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających z praw podatkowych lub ustawy o rachunkowości oraz związanych z zachowaniem dokumentacji (na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO),
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO),
  • kontaktu z klientem, w tym przekazywania informacji oraz powiadamiania o terminie przeglądu technicznego, o ile osoba której dane dotyczą wyraziła na to zgodę (na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 3. Dane osobowe przechowywane są w zależności od celu ich przetwarzania:
  • przez czas trwania umowy i przedawnienia wynikających z niej roszczeń;
  • do czasu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, np. wynikających z ustaw podatkowych lub ustawy o rachunkowości;
  • przez czas, w którym szczegółowe przepisy prawne nakazują przechowywać takie dane (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
  • do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie informacji, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub automatycznego usunięcia danych w programie informatycznym stacji kontroli pojazdów - w przypadku danych kontaktowych.
 4. Dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem podmiotów przetwarzających dane w naszym imieniu np. świadczącym nam usługi księgowe, prawne, techniczne lub IT (wyłącznie w niezbędnym zakresie), lub instytucjom uprawnionym z mocy prawa (wyłącznie w uzasadnionych przypadkach).
 5. Zgodnie z RODO ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania swoich danych;
  3. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych;
  5. przenoszenia danych;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  7. cofnięcia ewentualnie udzielonej zgody na przetwarzanie danych;
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych identyfikacyjnych i adresowych jest dobrowolne jednakże może być niezbędne do zawarcia umowy lub wystawienia faktury.
  Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne. Dane te wykorzystywane są wyłącznie do kontaktu z Klientem w sprawach związanych z realizacją umowy oraz przekazywania informacji w uzgodnionym zakresie.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

header
header